Liên kết website
Công chứng Phú Nhuận

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh: Cải cách hành chính góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền và cơ sở

Đăng ngày: 03-10-2012, 02:10:50

Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn, do thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu… nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, công chức,

 Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn, do thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu… nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, công chức, chiến sỹ các LLVT và nhân dân toàn huyện đã đoàn kết nhất trí triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thể hiện khá rõ nét trong cải cách, nâng cao năng lực cải cách hành chính; năng lực, hiệu quả quản lý điều hành, tạo được sự phát triển khá toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực, vai trò của chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng được khẳng định.

 

 Năm 2011, sau thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, bộ máy tổ chức chính quyền từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, đảm bảo đúng định hướng. UBND huyện đã ban hành Quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khoá, kế hoạch hàng năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện; phân công lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp (cùng với cán bộ chỉ đạo cơ sở theo phân công của Ban Thường vụ Huyện uỷ) chỉ đạo các xã, thị trấn, do vậy đã tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền huyện đối với cơ sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Để nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các phòng ban, đơn vị, các địa phương đã chủ động tham mưu cho huyện thành lập 23 Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực và phân bổ kinh phí để hoạt động, riêng năm 2012 có 25 Ban chỉ đạo được kiện toàn và thành lập mới.

Thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 26/12/2011 của HĐND tỉnh, Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh "về thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án", UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng đề án, tổ chức tiếp nhận, đưa các đơn vị tỉnh phân cấp quản lý đi vào hoạt động kịp thời có hiệu quả. Đến nay đã hoàn thành sáp nhập Trung tâm GDTX, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề thành Trung tâm HNDN-GDTX huyện; tiếp nhận Trạm Thú y, Trạm BVTV, Trạm truyền giống chăn nuôi hợp nhất với Trung tâm Chuyển giao KHCN thành Trung tâm Ứng dụng KHCN và bảo vệ cây trồng, vật nuôi; tiếp nhận Đài PT-TH về huyện quản lý. Bổ sung nhiệm vụ về bồi thường Nhà nước cho phòng Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV, của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ; nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên cho phòng Nội vụ; nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cho Trung tấm Văn hóa – Thể thao và Du lịch; chuyển nhiệm vụ tiếp dân từ Thanh tra huyện, lĩnh vực phi Chính phủ từ phòng Nội vụ sang Văn phòng HĐND-UBND huyện; kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất - Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc UBND huyện thành Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, trực thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường. Do đó, tránh được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, phòng, ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được đặc biệt quan tâm; việc đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp, sử dụng và các chính sách liên quan đến cán bộ  thực hiện theo các quy định về công tác cán bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ nguồn đảm bảo đúng quy trình, do vậy đã chủ động được nguồn cán bộ kế cận để sắp xếp, bố trí thay thế khi có sự biến động. Với mục đích xây dựng nguồn cán bộ từ huyện đến xã đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, UBND huyện đã xây dựng Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi về công tác tại huyện, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Đến nay, đã có 7 cử  nhân loại giỏi, 02 thạc sỹ về công tác tại các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 51 sinh viên tốt nghiệp đại học (trong đó có 6 loại giỏi, 2 thạc sỹ) các chuyên ngành được tuyển dụng, bố trí công tác tại UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức; ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2008; Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 24/10/2011 về tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện. Trung tâm giao dịch “Một cửa”, “Một cửa liên thông” từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; cải tiến, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc,  nên chất lượng, hiệu quả đạt được trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn. Sử dụng có hiệu quả Văn phòng điện tử di động M- Office (MO), thư điện tử mail.hatinh.gov.vn trong việc quản lý, trao đổi xử lý thông tin giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, công chức và giữa các phòng ban, đơn vị; đến nay đã triển khai xuống các xã, thị trấn, bước đầu đạt được kết quả nhất định. Hoàn thành xây dựng và đưa trang Thông tin điện tử của huyện (canloc.gov.vn) đi vào hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân khai thác các thông tin về chính trị, lịch sử, văn hoá, KT-XH, QP-AN của huyện. Áp dụng thí điểm bộ chỉ số theo dõi đánh giá CCHC; nâng cao một bước năng lực CCHC, tăng cường giám sát thực hiện quy trình ISO 9001- 2008. Hàng tháng UBND huyện đánh giá và giao việc cụ thể cho các phòng ban, đơn vị nên hiệu quả điều hành được phát huy, tạo sự chủ động, sáng tạo, năng động và đoàn kết thống nhất cao, nhất là điều hành xử lý các công việc mới phát sinh, lĩnh vực khó và tồn đọng như giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, giải phóng mặt bằng, giải toả hành lang giao thông…, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong những năm qua, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém; quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Chỉ thị 20 của Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của xây dựng Nông thôn mới./.

Theo http://canloc.gov.vn
Tag: